Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości  Home dla pracodawcy korzyści finansowe
korzyści finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby z ASD PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
niedziela, 24 lipca 2011 16:36

Pracodawca zatrudniający osoby z ASD może liczyć na różnego rodzaju benefity ze strony państwa, takie jak dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z wpłat na PFRON, możliwość zwrotu kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, etc.

Uzyskanie tych korzyści uzależnione jest od posiadania przez osobę z ASD orzeczenia o niepełnosprawności. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Szczególne uprawnienia i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną powstają z dniem przedstawienia pracodawcy przez pracownika orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 
dotacje za zatrudnianie osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
niedziela, 24 lipca 2011 16:38

Na największe dofinansowanie ze środków PFRON może liczyć pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (180% najniższego wynagrodzenia w Polsce), najmniej – z lekkim stopniem niepełnosprawności (40%).

Najniższe wynagrodzenie w Polsce wynosi obecnie ok. 1300 zł brutto. Jest to stała kwota dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, która nie wzrośnie w przyszłym roku, nawet jeśli wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia.

Procent najniższego wynagrodzenia w Polsce, jaki dostaje pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne w zależności od ich stopnia niepełnosprawności wynosi odpowiednio:

  • 180% (znaczny stopień niepełnosprawności)
  • 100% (umiarkowany stopień niepełnosprawności)
  • 40% (lekki stopień niepełnosprawności)

Przyznane dofinansowanie musi być przeznaczone wynagrodzenie, ale możliwe jest też ewentualne uzyskanie dodatkowych pieniędzy z przeznaczeniem na pokrycie innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem tych osób.

 
dodatkowe benefity za zatrudnianie osób z ASD PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
niedziela, 24 lipca 2011 16:44

Dodatkowe 40% dostaje pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu (ASD) (czyli np. 180% + 40%).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - 75%.

Pracodawca zawsze musi dołożyć co najmniej 10% kosztów zatrudnienia pracownika lub w przypadku przedsiębiorcy - co najmniej 25% kosztów zatrudnienia pracownika.

Dofinansowanie takie przysługuje pracodawcom, którzy albo zatrudniają mniej niż 25 osób (w przeliczeniu na pełny etat), albo zatrudniają więcej niż 25 osób, z których przynajmniej 6% to osoby niepełnosprawne.

 
całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
niedziela, 24 lipca 2011 16:45

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, może zostać zwolniony z kary (lub jej części) za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kara ta – w postaci wpłaty na PFRON – obowiązuje pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nie osiągających 6% wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych. Obowiązkowa opłata wynosi 40% najniższego wynagrodzenia za każdego pracownika, którego brakuje, żeby zatrudnić minimum 6% osób niepełnosprawnych.

Zmniejszenie opłat przysługuje również pracodawcom z tytułu zakupu usługi lub produkcji pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne spełniającego określone w przepisach warunki. Zatem oferta pracodawcy zatrudniającego osoby z ASD może stać się bardziej atrakcyjna dla klientów.

 
dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 18:24

Szczegółowe regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych zamieszczone są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [k1] (Dz.U.10.214.1407 j. t. z późn. zm.).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno uprawnienie pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługują również dodatkowe uprawnienia, dotyczące w szczególności czasu pracy i dodatkowego urlopu. Podkreślić jednak należy, że zmiany prawne zmierzają do zrównania czasu pracy osób niepełnosprawnych i od początku 2012 roku nawet osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności obowiązywać będzie normalny, 8 godzinny dzień i 40 godzinny tydzień pracy, a jego skrócenie odpowiednio do 7 i 35 godzin może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 
dodatkowe informacje dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera (ASD) PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 18:26

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat autyzmu i zespołu Aspergera, można zwrócić się do wybranej organizacji należącej do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami tematycznymi.